આધાર કાર્ડ મોબાઇલ નંબર અપડેટ

By Sajesh Patel

Thursday, 12 October 2023

આધાર કાર્ડ એ ભારતની સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવતું એક વ્યક્તિગત ઓળખ દસ્તાવેજ છે. આધાર કાર્ડમાં વ્યક્તિનું નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, લિંગ અને મોબાઇલ નંબર જેવી વિગતો હોય છે.

આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ વિવિધ સરકારી અને બેંકિંગ સેવાઓ માટે કરી શકાય છે. જો તમારો મોબાઇલ નંબર બદલાયો હોય, તો તમારે તમારા આધાર કાર્ડમાં તેને અપડેટ કરવાની જરૂર છે.

આધાર કાર્ડ મોબાઇલ નંબર અપડેટ કેવી રીતે કરવું?

– તમારો આધાર નંબર – તમારો નવો મોબાઇલ નંબર – તમારી ઓળખનું પુરાવા (આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ વગેરે) – તમારું સરનામું પુરાવા (વીજકાર્ડ, રાશનકાર્ડ, બેંક પાસબુક વગેરે)

4. તમારો આધાર નંબર અને પાસવર્ડ દાખલ કરો. 5."OTP Send" બટન પર ક્લિક કરો. 6.તમારા મોબાઇલ પર આવેલ OTP દાખલ કરો.

7. તમારો નવો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો. 8. "Submit" બટન પર ક્લિક કરો.

અપડેટની સ્થિતિ ટ્રૅક કરો

1. UIDAIની વેબસાઇટ https://uidai.gov.in/ પર જાઓ. 2. "My Aadhaar" ટેબ પર ક્લિક કરો.

3. "Check Aadhaar Update Status" ટેબ પર ક્લિક કરો. 4. તમારો આધાર નંબર અને પાસવર્ડ દાખલ કરો. 5. "Submit" બટન પર ક્લિક કરો.

આધાર કાર્ડમાં મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ છે. તમે ઓનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકો છો.