સાચા પ્રેમની આવી છે વ્યાખ્યા, જાણો આ કવિતામાં!

By Sajesh Patel

Sunday, 1 October 2023

પ્રેમ એ બે દિલોની વાત છે, જેમાં કોઈ કસર નથી. સાચો પ્રેમ હંમેશા સમજે છે, અને ક્યારેય નથી તરછોડતો.

Image Source : Unsplash

પ્રેમ એ એક ભાવ છે, જેને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવો મુશ્કેલ છે. સાચો પ્રેમ હંમેશા ખુશી લાવે છે, અને દુઃખને દૂર કરે છે.

Image Source : Unsplash

પ્રેમ એ એક શક્તિ છે, જે બધું બદલી શકે છે. સાચો પ્રેમ હંમેશા સમર્પિત રહે છે, અને ક્યારેય નથી છૂટતો.

Image Source : Unsplash

પ્રેમ એ એક ભેટ છે, જે દરેકને મળતી નથી. સાચો પ્રેમ હંમેશા અપરિમેય હોય છે, અને ક્યારેય ઘટતો નથી.

Image Source : Unsplash

પ્રેમ એ એક આશા છે, જે ક્યારેય નથી મારી જતી. સાચો પ્રેમ હંમેશા ટકી રહે છે, અને ક્યારેય નથી ડૂબતો.

Image Source : Unsplash

પ્રેમ એ એક સપનું છે, જે સાકાર થાય છે. સાચો પ્રેમ હંમેશા સુંદર હોય છે, અને ક્યારેય નથી ખરાબ થતો.

Image Source : Unsplash

પ્રેમ એ એક ગીત છે, જે હંમેશા ગવાય છે. સાચો પ્રેમ હંમેશા યાદ રહે છે, અને ક્યારેય નથી ભૂલાય છે.

Image Source : Unsplash

પ્રેમ એ એક ચમત્કાર છે, જે બધું બદલી શકે છે. સાચો પ્રેમ હંમેશા ઉજળી આશા લાવે છે, અને દુઃખને દૂર કરે છે.

Image Source : Unsplash

પ્રેમ એ એક સંબંધ છે, જેને સંભાળવો જોઈએ. સાચો પ્રેમ હંમેશા સુખદ હોય છે, અને ક્યારેય દુઃખદ નથી હોતો.

Image Source : Unsplash

પ્રેમ એ એક જીવન છે, જેને જીવવું જોઈએ. સાચો પ્રેમ હંમેશા અમૂલ્ય હોય છે, અને ક્યારેય નથી બિલાયતી.

Image Source : Unsplash