ઘરે બગીચામાં સરળતાથી ઉગાડી શકાય તેવાં ફળો

ગુજરાતની આબોહવામાં ઉગાડી શકાય તેવાં કેટલાક સરળ ફળો વિશે જાણો.

By Sajesh Patel

કેળાં

કેળાં એક એવું ફળ છે જે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક છે. તેને ઘરે ઉગાડવું પણ ખૂબ જ સરળ છે.

પપૈયાં

પપૈયાં એક એવું ફળ છે જે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક છે. તેને ઘરે ઉગાડવું પણ ખૂબ જ સરળ છે.

લીંબુ

લીંબુ એક એવું ફળ છે જેનો ઉપયોગ ગુજરાતીઓના ખોરાકમાં અને આરોગ્ય માટે થાય છે. તેને ઘરે ઉગાડવું પણ ખૂબ જ સરળ છે.

ધાણા

ધાણા એક એવું શાક છે જેનો ઉપયોગ લગભગ દરેક ગુજરાતી વાનગીમાં ગાર્નિશ માટે થાય છે. તેને ઘરે ઉગાડવું પણ ખૂબ જ સરળ છે.

મરચાં

મરચાં એક એવું Vegetable છે જે ગુજરાતીઓના ખોરાકનો અભિન્ન ભાગ છે. તેને ઘરે ઉગાડવું પણ ખૂબ જ સરળ છે.

ટામેટા

ટામેટા એક એવું શાકભાજી છે જેનો ઉપયોગ લગભગ દરેક ગુજરાતી વાનગીમાં થાય છે. તેને ઘરે ઉગાડવું પણ ખૂબ જ સરળ છે.

કારેલાં

કારેલાંએક એવું શાક છે જે ગુજરાતીઓને ખૂબ ભાવે છે. તેને ઘરે ઉગાડવું પણ ખૂબ જ સરળ છે.

તુલસી

તુલસી એક એવું છોડ છે જે દરેક ગુજરાતી ઘરમાં મળી આવે છે. તેમાં ઘણા બધા આરોગ્યલક્ષી ફાયદાઓ છે અને તે સરળતાથી ઉગાડી શકાય છે.